Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 
   
 
 
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Arata alte articole din aceeasi categorie
APEL IN PREMIERA ABSOLUTA - Sfantul Munte Athos catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si Patriarhul Daniel: Păstraţi Biserica lui Dumnezeu!

Sfinta Chinotită a Sfintului Munte Athos a trimis la data de 03.07.2008, către Prea Fericitul Patriarh Daniel şi către toţi ierarhii care fac parte din Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romine, un document oficial spre a fi luat in discuţie in cadrul intrunirii Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romine de marţi, 8 iulie 2008. Textul exprimă poziţia oficială a Sfintului Munte privind impărtăşirea mitropolitului Banatului cu episcopi eterodocşi, greco-catolici şi catolici, pe 25 mai 2008 şi co-liturghisirea episcopului Oradiei cu un episcop greco-catolic la slujba Aghiasmei celei mari de anul acesta.
Conform informaţiilor primite, este pentru prima dată cind comunitatea athonită adresează o astfel de scrisoare Sinodului Bisericii Ortodoxe Romine. Faptul certifică excepţionala importanţă şi gravitate a evenimentelor pentru viaţa Ortodoxiei romineşti.

Gasiti mai jos scrisoarea in traducere:

Nr. inreg.
F. 2/7/1541
Careia, 20-06/3-07-2008

Sfinta Chinotită a
Sfintului Munte Athos


Prea Fericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Rominiei,
Preşedintele Sfintului Sinod al Ierarhiei
Sfintei Biserici a Rominiei
şi tuturor membrilor cinstitei Ierarhii
la Bucureşti

Prea Fericirea Voastră,
Cu adincă tristeţe, noi, totalitatea monahilor care ne nevoim in Sfintul Munte, am fost informaţi despre cu totul neaşteptata comuniune sacramentală (intercomuniune) din data de 25 mai 2008 a Prea Sfinţitului Nicolae, Arhiepiscop de Timişoara şi Mitropolit al Banatului, cu episcopul uniat şi cu nunţiul papei, act săvirşit prin impărtăşirea celui dintii din ipiineai şi din ipotiruli ereticilor acelora.
Unui ortodox ii este imposibil să treacă pe lingă acest eveniment fără să simtă amărăciune şi serioasă ingrijorare. Cei care au o vie conştiinţă de sine ortodoxă şi un ascuţit simţămint ortodox văd cum este incălcată in gradul cel mai inalt credinţa noastră, a ortodocşilor, in Biserica cea Una, Sfintă, Sobornicească şi Apostolească. Actul neaşteptat al Prea Sfinţitului Mitropolit mai sus pomenit răstoarnă din temelii Eclesiologia Ortodoxă şi constituie incălcarea extremă a Sfintelor Canoane, adevărată jignire adusă inseşi Tainei Bisericii. De vreme ce cuvintele inscrise in Epistola către Efeseni constituie predanie apostolică: iSilindu-vă să păziţi unitatea Duhului, intru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botezi (Efeseni 4, 3-5), iar această moştenire este păzită in mod neclintit de douăzeci de veacuri in Biserica noastră Ortodoxă cu preţul multor osteneli, cu sudoare şi singe, cum poate sta nepăsătoare conştiinţa ortodocşilor cind este desfiinţată temelia mintuirii şi pusă in pericol nădejdea cea in Hristosi
intiistătătorii ortodocşi, precum şi insăşi Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu au accentuat in multe rinduri faptul că potirul comun nu poate constitui un mijloc de realizare a unirii. Convingerea comună a ortodocşilor este aceea că deplina unitate dogmatică in Credinţa Ortodoxă este condiţia absolut necesară pentru oricare unitate bisericească viitoare a eterodocşilor creştini care s-au separat de Biserica Ortodoxă. Aşa cum a scris şi vrednicul de pomenire părinte Dumitru Stăniloae: iPentru Biserica Ortodoxă intercomuniunea care separă comuniunea euharistică de unitatea de credinţă şi de unicitatea Bisericii este de neconceput. Mai corect spus, aceasta este un pericol de dizolvare a Bisericii, a unităţii de credinţă şi de incetare a Euharistieii (Pentru un Ecumenism Ortodox, ed. Athos, Pireu, 1976). Intercomuniunea sacramentală săvirşită cindva in trecut in mod neteologic şi nejustificat de către unii in diaspora ortodoxă a fost condamnată in repetate rinduri de către Biserica Ortodoxă.
Pe lingă aceasta, am luat cunoştinţă şi de sminteala răspindită in poporul romin credincios şi de protestul energic al cuvioşilor monahi atit din Rominia, cit şi de la Sfintul Munte. Cunoaştem, de asemenea, şi faptul că diverşi factori din afara Bisericii exercită presiuni de nesuportat in vederea justificării actului Prea Sfinţitului Nicolae. Cu toate acestea, nici o acţiune deliberată venită din partea acestora nu poate acoperi, in conştiinţele episcopilor ortodocşi, datoria lor episcopală ce decurge din cuvintul Apostolului: iLuaţi aminte de voi inşivă şi de toată turma, intru care Duhul Sfint v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a ciştigat-o cu insuşi singele Săui (Fapte 20, 28). De altfel, opoziţia dusă pină la vărsarea de singe mucenicesc a poporului ortodox al Rominiei faţă de uniatizarea lui forţată din secolul al XVIII-lea, opoziţie consemnată de scriitori romini şi străini, este dovada cea mai bună a faptului că poporul vostru credincios iubeşte Ortodoxia şi nu doreşte uniri false cu papistaşi şi uniaţi.
Uniaţii, oricit ar fi de apreciaţi ca oameni pentru suferinţele la care au fost supuşi, alături de ortodocşi şi de alţi creştini, de către regimurile atee, nu pot participa la impărtăşirea potirului nostru şi nici noi la impărtăşirea potirului lor, deoarece impărtăşirea din aceeaşi Piine şi din acelaşi Potir este pentru noi o chestiunea eclesiologică, iar nu una sociologică; este rodul deplinei unităţi dogmatice, cultice şi administrative in Credinţa Ortodoxă, iar nu un mijloc de promovare a unor unificări lumeşti; inseamnă comuniune cu Hristos şi in Hristos şi nu se referă la formele trecătoare ale unei societăţi doar omeneşti.
in afară de acest eveniment, dorim să ne exprimăm ingrijorarea şi pentru săvirşirea anul acesta, la praznicul Arătării Domnului, a Sfinţirii Apei de către Prea Sfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, in comun cu episcopul uniat al locului. Ne intrebăm dacă nu cumva toate acestea se fac pentru a se cultiva aşa-zisul ecumenism popular, pentru ca popoarele să se obişnuiască cu ideea unităţii in ciuda diferenţelor dogmatice şi pentru a se promova o unitate a Bisericii Ortodoxe cu creştinii eterodocşi fără rezolvarea acestor diferenţe.
Prea Fericirea Voastră,
Considerăm că pentru aceste acţiuni anticanonice extreme sintem impreună răspunzători inaintea Domnului şi aceia dintre noi care tăcem sau consimţim cu făptuitorii. De aceea, cu profund respect vă rugăm să vă aplecaţi asupra acestor chestiuni cu cuvenita sensibilitate faţă de Sfintele Canoane şi să inlăturaţi sminteala de la mijloc, pentru ca să se slăvească prea sfint Numele Domnului, pentru a fi alinat poporul ortodox credincios din Rominia şi de pretutindeni şi pentru ca sfintele Biserici ale lui Dumnezeu să se bucure de buna rinduială şi de pacea cea plăcută lui Dumnezeu.
Referitor la cele de mai sus, dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că noi nu putem primi in comuniune bisericească pe episcopul care va stabili comuniune sacramentală cu uniaţi, papistaşi, monofiziţi, protestanţi sau alţi eretici fără ca in prealabil aceştia să se intoarcă la Credinţa Apostolică a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
Avem speranţa că, cu dragoste părintească, veţi acţiona cum se cuvine in acord cu cele stabilite de Sfintele Canoane.
Pentru toate acestea, cerind ca nişte fii binecuvintările patriarhale ale Prea Fericirii Voastre celei de Dumnezeu cinstitoare, vă sărutăm Cinstita Dreaptă şi vă asigurăm de respectul nostru fără margini.
Toţi reprezentanţii şi intiistătătorii celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri
ale Sfintului Munte Athos adunaţi in sinaxă.  Sinaxar  
   
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 

Explore website in a language of your choice:

©2008 Biserica Ortodoxa Romana "Sfanta Cruce".
Site realizat ca sponsorizare de catre Logic Industry - Web Design for Business
 
 
Open DC Holy Cross Romanian Festival ×