Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 
   
 
 
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Arata alte articole din aceeasi categorie
Parintele Calciu - Puterea Sfintei Cruci

Mare este puterea crucii Tale, Doamne, cĺ s’a înfipt in loc si lucreazĺ în lume. Ea face din pescari Apostoli si din pĺgâni mucenici, ca sĺ se roage pentru sufletele noastre.


Iubiti credinciosi,

Când Mântuitorul a decis sĺ Se jertfeascĺ pentru mântuirea lumii, El a ales ca instrument de torturĺ si de moarte pentru Sine, cel mai infam mijloc de pedeapsĺ pe care îl avea lume vremii în care a trĺit: crucea. In conceptia popoarelor asiatice si, prin împrumut, chiar si imperiul roman, crucea era mijlocul de moarte chinuitoare pentru marii tâlhari, pentru ucigasi, iar dupĺ începerea rĺspândirii crestinismului în lume, ea a fost folositĺ în largĺ mĺsurĺ de cĺtre împĺratii romani pentru uciderea crestinilor. Unii crestini, în special pe vremea persecutiei lui Nero, erau crucificati, unsi cu smoalĺ si li se dĺdea foc pentru a arde de vii, ca niste torte pentru mĺrturisirea lui Dumnezeu si a lui Iisus ca Mântuitor al lumii de cĺtre cei care îl predicau si acceptau sĺ moarĺ pentru El.

Astfel, crucea îsi schimbĺ semnificatia infamantĺ, începând cu rĺstignirea lui Iisus si devine instrument de venerare si de acces la mântuire; pentru cĺ nimeni nu mai poate vorbi acum de cruce si de moartea pe cruce, fĺra a se gândi, mai departe, la Invierea lui Iisus dupĺ moartea pe cruce si, implicit, la învierea noastrĺ a tuturor, cei care au fĺcut cele bune spre învierea vietii, iar cei care au fĺcut cele rele, spre învierea osândei. (In. 5: 29)

De ce a ales Iisus crucea pentru a muri pe ea? De ce a vrut El sĺ facĺ din acestobiect infamant instrumentul de salvare a lumii? Mai întâi cĺ, pentru Dumnezeu nu existĺ nimic infamant pe acest pĺmânt, pentru cĺ El a fĺcut totul bine. Numai pĺcatele noastre stricĺ binele fĺcut de Dumnezeu; în al doilea rând stĺ faptul cĺ, în sistemul de creatie pe care Dumnezeu l-a ales, crucea este elementul de bazĺ, atât în planul real, cât si în cel intelectual. Toatĺ creatia în aceastĺ lume este bazatĺ pe organizarea materiei în formĺ de cruce. Sistemul de atractie si respingere, care este tot o formĺ de energie în cruce, solicitĺ materia în asa fel, încât ea nu se poate organiza pe plan orizontal si pe plan vertical fĺrĺ a-si lua ca principiu de asezare crucea. Nu existĺ un singur obiect sau fiintĺ veritcale, sau cât de cât un relief, care sĺ nu-si aibĺ crucea ca axĺ de organizare. Un copac creste pe verticalĺ, dar si pe orizontalĺ; o fiintĺ mobilĺ, de asemenea. Mai mult, toate fiintele si vegetalele au o simetrie bilateralĺ, adicĺ bratul lung al crucii trece prin mijlocul fiintelor creându-le aceastĺ simetrie. In reprezentĺrile grafice, tot crucea, bratele ei orizontale si verticale categorisesc valorile negative (în stânga bratului vertical si sub bratul orizontal), stabilindu-se astfel o ierarhizare a valorilor în plan intelectual cu care lucrĺm ca si cum ele ar fi materiale. Orice obiect creat de om si care se miscĺ pe pĺmânt, pe apĺ sau în aer, are ca principiu fundamental în structura lui crucea.

De aceea a ales Dumnezeu acest simbol pentru a ne duce pe calea mântuirii, pentru cĺ ea, crucea, este elementul fundamental pentru planul material si intelectual. Prin moartea pe cruce a lui Iisus, crucea capĺtĺ cea mai înaltĺ semnificatie, aceea de a fi conditia mânturii noastre. Oricine voieste sĺ vinĺ dupĺ Mine sĺ se lepede de sine, sĺ-si ia crucea si sĺ-mi urmeze Mie. (Mc. 8: 34) Crucea este atât de importantĺ, nu numai pentru cĺ Mântuitorul a murit pe ea si martirii care au urmat dupĺ El si au murit pentru El, dar este locul sfintit de sângele Lui Hristos si pe ea s’a întemeiat sfânta Bisericĺ, în mod mistic. Dacĺ Biserica vĺzutĺ a fost înfiintatĺ la 10 de zile dupĺ Inĺltarea Mântuitorului la cer când, în urma Pogorîrii Sf. Duh, prin predica Sf. Petru, s’au botezat ca la trei mii de suflete, acolo pe Golgota Si pe cruce s’a realizat pe plan mistic sacrificiul pe care Iisus l-a anuntat ucenicilor Sĺi la Cina cea de Tainĺ când a numit pâinea trupul Sĺu si vinul sângele Sĺu: Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine si binecuvântând, a frânt si, dând uceniclor, a zis: Luati, mâncati, acesta este trupul Meu. Si luând paharul si multumind, le-a dat zicând: Beti dintru acesta toti, cĺ acesta este sângele Meu al Legii celei Noi, care pentru multi se varsĺ spre iertarea pĺcatelor. (Mt. 26: 26-28). Acolo s’a instituit sfânta Euharistie, prin rugĺciunea pronuntatĺ de Iisus atunci când a binecuvântat pâinea si vinul, dar temelia misticĺ a Bisericii s’a pus pe Golgota, pe sângele vĺrsat pe cruce. De aceea, bisericile noastre de zid au formĺ de cruce (sau de corabie) de aceea, la mormântul crestinilor adevarati, la capul lor, stĺ de veghe, pânĺ la Judecata din Urmĺ, Crucea, fie de piatrĺ, fie de lemn, fie crucea spiritualĺ pe care si-o ia orice crestin, când acceptĺ pe Hristos. Nimeni nu-L poate accepta pe Hristos fĺrĺ a-si asuma si crucea Lui. Nu este usor sĺ-ti asumi aceastĺ cruce. Ea este pentru multi dintre oameni, care se supun întelepciunii lumii acesteia, nebunie. Sfântul Pavel spune în Epistola Intâi cĺtre Corinteni, 1: 18-19: Cĺci cuvântul crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Cĺci scris este: pierde-voi întelepciunea celor întelepti si stiinta celor învĺtati o voi nimici. De fapt, în aceasta constĺ a-ti lua crucea si a urma lui Hristos: sĺ spui lumii: nu mĺ amĺgi, lume. Ies din tine si urmez lui Hristos. Stiu cĺ întelepciunea ta este falsĺ si cĺ stiinta ta este nebunie înaintea Domnului meu. Si, mai ales, sĺ fii consecvent în hotĺrîrea ta si oricât ar încerca lumea sĺ te prindĺ în plasa ei, cu promisiuni si împliniri materiale si sociale, cu cântecul ei de sirenĺ amĺgitoare, nu te lasa prins. Mergi pe calea ta de om al credintei, fĺ bine tuturor, spune adevĺrul cuvântului lui Dumnezeu, iubeste dupĺ modelul lui Hristos si atunci, cu adevĺrat, vei urma Lui Hristos si jugul tĺu va fi dulce, iar sarcian ta usoarĺ. (cf. Mt. 11:30)

Existĺ o întreagĺ teologie a crucii, în care teologii se întrec sĺ explice ce înseamnĺ crucea în viata lumii. Dar nici un cuvânt al lor nu este mai percutant decât cuvântul Sfântului Apostol Pavel pe care l-am citat mai sus. Cea mai simplĺ teologie a crucii este Omul-Hristos rĺstignit pe ea, cu bratele întinse, într’un suprem gest de iubire si de iertare adresat omenrii de atunci si de oricând, care mereu Îl rastigneste pe Fiul lui Dumnezeu. In Catedrala Nationalĺ din Washington DC, în una din capelele de la parter, care are o catapeteasmĺ veche, o vedem pe Sfânta Fecioara cu Pruncul în brate, privind amândoi spre credinciosi. Pruncul Iisus tine micile lui brate întinse în formĺ de cruce, prefigurând rĺstignirea. Oricine se rĺstigneste pentru Hristos în inima sa, în iubire si durere, acela a luat pe umerii sĺi crucea si-I urmeazĺ Lui.

Crucea pe care a fost rĺstignit Iisus a avut o istorie tulburatĺ. Dupĺ moartea Sa si dupĺ pogorîrea de pe cruce, a urmat Invierea Lui, înĺltare la cer si trimiterea Sfântului Duh, care i-a împins pe Apostoli la propoveduirea în toatĺ lumea. Evreii au îngropat crucile pe care Iisus si cei doi tâlhari fuseserĺ rĺstigniti, crezând cĺ Galileanul acela rĺstignit va fi uitat. Cele trei cruci au zĺcut în pĺmântul Golgotei, peste care s’au aruncat gunoaiele orasului Ierusalim, vreme de circa trei sute de ani. Intre timp, soarta crestinilor se schimbase: Lumea imperiului roman începuse sĺ recunoascĺ în Galilean pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia pe care Iudeii Îl rĺstigniserĺ. Crestinismul cucerise lumea; Constantin cel Mare acordase noii religii aceleasi drepturi ca si religiei pĺgâne care începea sĺ moarĺ. Sfânta Elena, mama împĺratului, a primit dreptul de la fiul ei sĺ meargĺ la Ierusalim si sĺ înceapĺ sĺpĺturile pentru a descoperi pe Golgota crucea lui Iisus. Intr’adevĺr, cele trei cruci au fost descoperite într’o fostĺ cisternĺ de apĺ, unde aproape se petrificaserĺ, dar dificultatea era sĺ afle care era crucea adevĺratĺ. Plĺcuta de lemn pe care era scris Iisus Nazarineanul Impĺratul Iudeilor zĺcea amestecatĺ printre gunoaiele care acoperiserĺ groapa. Impĺrĺteasa s’a rugat înpreunĺ cu crestinii din Ierusalim si Dumnezeu s’a îndurat de rugĺciunea lor: El le-a pus în inimĺ gândul sĺ punĺ pe rând crucile peste un mort pe care îl duceau sĺ-l îngroape. Când au pus crucea lui Iisus peste mort, acesta a înviat, a rostit câteva cuvinte si a adormit din nou. Vestea descoperirii Sfintei Cruci a umplut lumea de bucurie. Mii si mii de pelerini au început sĺ vinĺ si sĺ venereze Sfânta Cruce. Ea a fost luatĺ de Persi, în urma unui rĺzboi cu Bizantul, dar a fost rĺscumpĺratĺ cu pret mare. Inainte de cĺderea Bizantului sub asaltul turcilor, Patriarhul împreunĺ cu împĺratul au hotĺrît sĺ desfacĺ sfânta cruce în bucĺti si s’o trimitĺ pe ascuns, marilor biserici din din Europa, spre a o salva. Astfel Sf. Cruce a fost fĺcutĺ bucĺtele si trimisĺ marilor Ierarhi care, la rândul lor, au împĺrtit-o altor ierarhi în subordine. Crucea mai trĺieste si astĺzi sub forma de mici bucĺtele rĺspândite în toatĺ lumea.

Dar sfânta cruce trĺieste întreagĺ în inimile noastrĺ, ale adevĺratilor crestin, care o venerĺm prin rugĺciunile noastre, prin facerea semnului crucii când ne închinĺm, prin acatistele dedicate ei si prin actele solemne de venerare din Joia Mare a rĺstignirii lui Iisus când o scoatem în mijlocul bisericii si de 14 Septembrie, când prĺznuim Inĺltarea Sfintei Cruci, patroana Bisericii noastre, când crucea este pusĺ pe un taler pe flori si scoasĺ de preot în mijlocul Bisericii. Aici preotul rosteste niste ectenii speciale iar strana rosteste Doamne, miluieste în patru serii de câte o sutĺ, în timp ce preotul se apleacĺ pânĺ la pĺmânt în timpul rostirii fiecĺrei sute de Doamne, miluieste, dupĺ care crucea este pusĺ pe analog si toti crestinii vin sĺ facĺ metanii si s’o sĺrute spre venerare, în timp ce obstea cântĺ: Crucii Tale ne închinĺm, Stĺpâne si sfântĺ Invierea Ta o lĺudĺm si o mĺrim. Amin.

Pr. Gh. Calciu

  Sinaxar  
   
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 

Explore website in a language of your choice:

©2008 Biserica Ortodoxa Romana "Sfanta Cruce".
Site realizat ca sponsorizare de catre Logic Industry - Web Design for Business
 
 
Open DC Holy Cross Romanian Festival ×